Aktualności

Zmiana Taryfy dla Ciepła

Z uwagi dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2), niezbędna jest podwyżka cen za energię cieplną, aby pokryć koszty jej produkcji  i zapewnić stabilność oraz bezpieczeństwo dostaw ciepła dla naszych Odbiorców.

W związku z powyższym, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach od dnia 01.10.2021 r. wprowadza nowe stawki za energię cieplną.

Przed nami kolejny sezon grzewczy. Energetyka Cieplna w okresie letnim przeprowadziła szereg prac modernizacyjnych i remontowych
w celu zapewnienia komfortu dostaw energii cieplnej.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie mieszkańcom Skierniewic bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw ciepła. Sytuacja klimatyczna oraz przepisy z nią związane stawiają kolejne wyzwania z jakim musimy się zmierzyć w XXI w. U podstaw tych wyzwań leży kwestia energii – ściślej rzecz biorąc, odejścia od paliw kopalnych.

Zobligowani do opracowania planów adaptacji do zmian klimatu, rozpoczęliśmy transformację od zadań, których celem jest redukcja dwutlenku siarki oraz tlenków azotu (dostosowanie ciepłowni do dyrektyw unijnych). W grudniu 2020r. zakończyliśmy budowę instalacji odsiarczania spalin. Dzięki ograniczeniu emisji pyłów o 14 ton rocznie i związków siarki o 176 ton rocznie, przyczyniliśmy się do znaczącej poprawy jakości powietrza. Następnym etapem była realizacja pilotażowego projektu w zakresie odazotowania spalin, w wyniku którego zmniejszyła się emisja związków azotu do atmosfery z 400 do 270 miligramów na metr sześcienny spalin.

Kolejnym projektem mającym wpływ na przyszłość spółki, a tym samym bezpieczeństwo energetyczne naszych Odbiorców jest realizowana inwestycja wysokosprawnej kogeneracji. Zadanie to polega na budowie odrębnego źródła ciepła opartego na gazie. Dzięki tej innowacyjnej i ekologicznej technologii, spółka stanie się przedsiębiorstwem produkującym prąd i ciepło. W wyniku takiego układu technologicznego, realizujemy założenia dyrektywy UE dotyczące efektywnej produkcji energii cieplnej.

Na realizację powyższych zadań  Spółka pozyskała  43 miliony złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Energetyka Cieplna prowadzi analizę kolejnych projektów związanych z unowocześnianiem i rozwojem ekologicznego systemu ciepłowniczego. Z uwagi na ich skomplikowany charakter, działania te wymagają czasu oraz pozyskania kolejnych funduszy na ich przygotowanie i realizację.

Po wdrożeniu zaplanowanych inwestycji, nasza Spółka stanie się przedsiębiorstwem produkującym prąd i ciepło z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), co pozwoli ograniczyć spalanie węgla i obniżyć koszty związane z nabyciem uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). Skierniewicka Energetyka Cieplna jako jedna z pierwszych w kraju rozpoczęła kompleksową transformację
w kierunku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), która przyniesie wymierne korzyści zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

W ostatnim czasie branża energetyczna stanęła przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest gwałtowny wzrost cen za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2). W ciągu ostatnich czterech lat koszt nabycia uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrósł dwunastokrotnie, natomiast w ostatnim czasie trzykrotnie. W ubiegłym roku cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynosiła 22 euro za tonę, a w tym roku cena giełdowa doszła już do 62 euro za tonę.

Okoliczności te negatywnie wpływają na stabilność finansową branży energetycznej, co oznacza wzrost cen gazu, węgla, prądu
i tym samym energii cieplnej. Sytuacja ta ma również bezpośredni wpływ na skierniewicką Energetykę Cieplną.

Aktualna Taryfa dla Ciepła

Zestawienie zmian w Taryfie dla Ciepła

                                                                                                                                          

 

Wstecz