Środowisko

Jakość powietrza w Skierniewicach

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 843 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92), a także ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), przekazujemy informację dotyczącą struktury paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2023 r.

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2023 r.

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2023 r.

Lp.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1

Odnawialne źrodła energii biomasa

11,31

2

Węgiel kamienny

57,54

3

Gaz ziemny

31,15

4

Inne

0

RAZEM

100,00

 

Certyfikacja biomasy według Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z systemem KZR INiG

Celem wdrożenia systemu certyfikacji według kryteriów zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie, że biopaliwa z biomasy są wytwarzane w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) oraz prawodawstwie krajowym. Procedura opisuje sposób postępowania w celu zapewnienia organizacyjnego spełnienia wymagań zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do dostawy biomasy przeznaczonej do celów produkcji paliw.

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach w łańcuchu dostaw biomasy pełni funkcję producenta ciepła. Uzyskany certyfikat pozwala spalaną w Ciepłowni biomasę traktować jako źródło odnawialne.