Środowisko

Jakość powietrza w Skierniewicach

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 843 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92), a także ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), przekazujemy informację dotyczącą struktury paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2020 r.

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2020 r.

Lp.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1

Węgiel kamienny

97,34

2

Gaz ziemny

2,66

RAZEM

100,00