Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-02. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-28.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Lorenc, e.lorenc@ecskierniewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 667 900 390, +48 46 833 61 07 wew. 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i wejście do budynku

Siedziba Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. obsługująca Klientów znajduje się przy ul. Przemysłowej 2 w Skierniewicach. Bezpośrednio przed budynkiem jest zlokalizowany przystanek autobusowy MZK (kursuje linia nr 7 i nr 8).

Wzdłuż ulicy jest ogólnodostępny parking – wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób  niepełnosprawnych, również przy wejściu są zarezerwowane i oznaczone miejsca parkingowe dla gości Spółki.

Na teren spółki Klienci mogą wejść furtką przy wejściu głównym do biurowca lub furtką przy niewielkim budynku ochrony (obszar kontroli). Budynek ochrony posiada przeszklone drzwi oraz uchylane okno. Na budynku ochrony znajdziemy wszelkie ważne informacje dotyczące zasad poruszania się na terenie firmy.

Wejście główne do budynku jest zlokalizowane od jego południowej strony.

Dostępność powyższego wejścia jest bardzo dogodna– szerokie, szklane drzwi otwierają się samoczynnie, zgodnie z czujnikami ruchu wchodzących oraz wychodzących z biurowca. Brak jest schodów i innych barier.

Drugie wejście tzw. boczne do budynku biurowca jest zlokalizowane od strony zachodniej. Barierę stanowią tam dwa stopnie schodów oraz dwie pary drzwi otwieranych ręcznie, w kierunku na zewnątrz. Poprzez wiatrołap wchodzi się na parter budynku z bezpośrednim dostępem do klatki chodowej łączącej dwie kondygnacje budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Wejście główne do budynku zapewnia łatwy dostęp do korytarza na parterze. Na ścianie wisi duża i czytelna tablica informująca o lokalizacji poszczególnych działów merytorycznych firmy. Jest tutaj zlokalizowany Punkt Obsługi Klienta, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami załatwi wszystkie sprawy, bez potrzeby przemieszczania się po pozostałej części budynku. Sprawy są załatwiane wg kompetencji przez właściwych merytorycznie pracowników danych działów.

Wszystkie korytarze posiadają jednolity charakter wykończenia, są szerokie oraz przestrzenne. Korytarz na piętrze, klatka schodowa oraz schody nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak jest windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach można skorzystać  z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie ma ograniczeń w zakresie wstępu z psem asystującym.