Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - opis procedury

W celu wstępnego rozpoznania możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy wypełnić ZAPYTANIE WSTĘPNE O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Wypełniony druk można przesłać pocztą, złożyć osobiście w sekretariacie naszej Spółki lub wysłać e-mailem na adres biuro@ecskierniewice.pl. 

ZAPYTANIE WSTĘPNE maksymalnie przyspiesza i upraszcza do minimum uzyskanie informacji odnośnie możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest adresowane głównie do projektantów, inwestorów oraz przyszłych klientów w celach orientacyjnych i opiniodawczych - oświadczenie o możliwość przyłączenia projektowanego obiektu do sieci ciepłowniczej jako załącznik do pozwolenia na budowę.

  1. W celu rozpoczęcia procedury przyłączeniowej należy wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia w skrócie nazywany WNIOSKIEM PRZYŁĄCZENIOWYM.
  2. Wypełniony i kompletny WNIOSEK PRZYŁĄCZENIOWY wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Spółki lub przysłać pocztą na nasz adres. W przypadku problemów z uzupełnieniem wniosku prosimy o kontakt bezpośredni z Działem Realizacji Inwestycji i Projektowania, którego pracownik pomoże i wyjaśni wszelkie wątpliwości odnośnie prawidłowości wypełnienia wniosku.
  3. Po rozpatrzeniu kompletnego wniosku otrzymają Państwo Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z projektem umowy przyłączeniowej.
  4. Po akceptacji warunków przyłączeniowych przez Klienta podpisywana jest umowa przyłączeniowa, która stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej umowie.
  5. Uzgodnienie i opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.
  6. Realizacja inwestycji na zasadach określonych w podpisanej umowie przyłączeniowej.
  7. Odbiór końcowy inwestycji i przekazanie do eksploatacji.
  8. Zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej oraz uruchomienie dostaw ciepła.

Zapytanie wstępne o przyłączenie do sieci