Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

w Energetyce Cieplnej Spółki z o.o. w Skierniewicach.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1), zwanego dalej Rozporządzeniem, Energetyka Cieplna Spółka zo.o. w Skierniewicach informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach , ul. Przemysłowa 2, 96- 100 Skierniewice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, tel. 46 833 24 23 lub email: biuro@ecskierniewice.pl, zwaną dalej „Spółką”.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
  1. Przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczona przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia;
  2. Zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit.b Rozporządzenia;
  3. Realizacji zawartej umowy lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust.1 lit.b-c Rozporządzenia;
  4. Zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia.
  5. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności związanej zaopatrzeniem w ciepło i realizacją zawartych umów art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia.
  6. Ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia;
  7. Rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  8. realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia;
  9. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
  10. wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
  11. podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką lub realizacji zlecenia/usługi, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  12. świadczenie usług dodatkowych na podstawie art. 6 Ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Spółka oraz:
  1. podmioty i organy, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzanie, tj. przez okres:
  1. niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. niezbędny do realizacji zlecenia/usługi a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub zlecenie/usługę świadczoną przez Spółkę;
  4. niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  5. w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad urządzeniami cieplnymi oraz siecią ciepłowniczą;
  6. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ppkt. 1), 2), 4);
  7. w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności dotyczącej zaopatrzenia w ciepło oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez Spółkę;
  8. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;
  2. do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia;
  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia;
  5. do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia;
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia;
  7. do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.
 7. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

drukuj ()