Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób Odbiorca winien określić wielkość mocy zamówionej dla swego domu? Od czego ta wielkość zależy?

Dokumentacja budowlana obiektu powinna określić wielkość mocy zamówionej. Określenie jej wielkości jest uzależnione od wielu elementów: zastosowanej technologii budowy, a więc materiałów z jakich dom został wybudowany, rodzaju zastosowanego ocieplenia, stolarki okiennej, wielkości domu, temperatury jaką dany odbiorca chce w domu utrzymywać. Ostateczne określenie wysokości mocy zamówionej należy zawsze do Odbiorcy.

W jaki sposób można zmienić wielkość zamówionej mocy? Z czym taka zmiana się wiąże?

Moc zamówioną można zmienić nie częściej niż raz w ciągu 12 miesięcy. Deklaracje zmiany mocy należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do dnia 30 września z mocą obowiązującą od 01 stycznia następnego roku kalendarzowego. Następstwem każdej zmiany mocy jest zmiana załącznika do umowy, który określa parametry ogrzewanego obiektu. Przypominamy, że konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie budynku a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej w okresie całego roku kalendarzowego, na który dana wielkość mocy została zamówiona.

Czy za przekroczenie zamówionej mocy cieplnej Odbiorca ciepła zapłaci karę?

Staramy się nie stosować kar za przekroczenie mocy zamówionej przez Odbiorców. Jeżeli już zdarzy się sytuacja, że Odbiorca przekroczy wielkość zamówionej mocy, to dostawca ma prawo naliczać od następnego miesiąca opłaty wyższe, w wysokości wynikającej z przekroczenia mocy zamówionej. W tym przypadku niezwłocznie informujemy Odbiorcę o przekroczeniu mocy i wnioskujemy o jej zwiększenie. 

Jak często odbywają się odczyty stanów układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników ciepła) zamontowanych u Odbiorców?

Odczyty stanów dokonują upoważnieni pracownicy EC Sp. z o.o. w Skierniewicach na koniec każdego miesiąca. Dostawca ciepła do tego celu używa specjalnych urządzeń sczytujących, które pozwalają dokonać odczytu wówczas, gdy nie ma Odbiorcy w domu. Na podstawie tych odczytów wystawiana jest następnie faktura za ciepło (raz w miesiącu na podstawie rzeczywistych wskazań licznika ciepła).

Na czym polega legalizacja liczników?

Legalizacja polega na sprawdzeniu a właściwie potwierdzeniu klasy dokładności licznika ciepła. Wiąże się to z konieczność demontażu u każdego z odbiorców liczników ciepła, a następnie ponowny jego montaż po legalizacji. Samej legalizacji dokonuje specjalny do tego powołany urząd państwowy. Legalizacja liczników w wymaganym terminie jest gwarancją poprawność ich wskazań.

Jak rozliczany jest Odbiorca w przypadku awarii licznika?

Zużycie ciepła w tym okresie jest naliczane na podstawie wskazań licznika z poprzednich miesięcy przeliczonych odpowiednio do temperatury zewnętrznej, jaka panowała w okresie, gdy instalacja pracowała bez licznika.
Sposób przeliczenia jest precyzyjnie określony w stosownych przepisach.

Jak czytać fakturę za ciepło? Dlaczego na fakturze za ciepło znajdują się aż cztery pozycje?

Faktury za ciepło wystawiane są za miesięczne okresy rozliczeniowe .Fakturowanie odbywa się w dwóch etapach :

 • na 15 tego danego miesiąca klient obciążany jest za opłaty stałe (stała opłata za moc zamówioną oraz usługi przesyłowe)
 • na koniec miesiąca klient jest obciążany za opłaty zmienne (ilość wykorzystanej energii cieplnej oraz opłata zmienna przesyłowa).

Cena za ciepło składa się z czterech elementów, tj. opłaty stałej na wytwarzaniu i przesyle oraz opłaty zmiennej na wytwarzaniu i przesyle. Poniżej omówimy wszystkie pozycje, które znajdują się na fakturze za ciepło:

 1. Opłaty stałe:
  • Opłata za zamówioną moc cieplną. Jest to element stały opłat za ciepło. W przepisach określono, że opłata za zamówioną moc cieplną jest opłatą roczną pobieraną w 12 miesięcznych ratach. Jej sumaryczna wartość na fakturze dla danego odbiorcy, zależy od wielkości zamówionej przez niego mocy.
  • Przesyłowa opłata stała -jest częścią stałą opłaty za przesył. Sposób naliczania jest tu podobny jak w opłacie za moc zamówioną. Jest to także opłata roczna obierana w 12 miesięcznych ratach. Dlatego jej wysokość na fakturze, co miesiąc jest taka sama. Sumaryczna jej wartość na fakturze zależy od wielkości zamówionej mocy cieplnej.
 2. Opłaty zmienne:
  • Opłata za pobrane ciepło z układu pomiarowo-rozliczeniowego stanowi część zmienną opłaty za ciepło. Jej comiesięczna wysokość zależy od ilości zużytych przez Odbiorcę jednostek ciepła-GJ. Na podstawie stanu wskazań licznika ciepła, które odczytywane są raz w miesiącu, wystawiana jest następnie faktura dla każdego Odbiorcy ciepła.
  • Przesyłowa opłata zmienna - to zmienna część opłaty za przesył. Obliczana jest od każdej jednostki zużytego ciepła, czyli od każdego GJ. Wysokość tej pozycji na fakturze, zależy od stanu wskazań licznika ciepła.
   Aktualna Taryfa dla ciepła zawierająca ceny i stawki opłat za ciepło zatwierdzana jest każdorazowo przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie tych cen i stawek opłat za ciepło, Dostawca ciepła dokonuje rozliczeń za ciepło.

Zgubiłem fakturę. Co powinienem zrobić?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, aby otrzymać duplikat faktury.

Czyjej kontroli podlega sporządzenie taryfy dla ciepła?

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryfy polega na szczegółowej kontroli kosztów uzasadnionych EC Sp. z o.o. w Skierniewicach oraz weryfikacji kalkulacji nowych cen. URE stoi na straży przestrzegania przepisów, równoważy interesy obu stron, tj. firmy ciepłowniczej i Odbiorcy, ale przede wszystkim broni interesu Odbiorcy sprawdzając zasadność zmian cen, a także staranność sporządzenia taryfy.

Czy Odbiorca ciepła ma obowiązek wpuszczać pracowników EC Sp. z o.o. w Skierniewicach na teren swojej posesji oraz do pomieszczeń, w których znajduje się węzeł cieplny?

W celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją lub naprawą urządzeń ciepłowniczych, Odbiorca ma obowiązek umożliwić upoważnionym pracownikom dostawcy ciepła wstęp na teren nieruchomości oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia ciepłownicze będące jego własnością. Dostawca ma również prawo do wykonania badań, pomiarów oraz kontroli urządzeń, w tym także kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych

Co grozi Odbiorcy za nielegalny pobór ciepła?

W przypadku gdy ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy na dostawę ciepła, Spółka obciąża osobę nielegalnie pobierającą ciepło opłatami w wysokości wynikającej z pięciokrotności cen za zamówioną moc cieplną i ciepło oraz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, określonych w taryfie dla danej grupy taryfowej oraz wielkości nielegalnie pobranej mocy cieplnej i wielkości nielegalnie pobranego ciepła. Opłaty te oblicza się dla całego nieobjętego przedawnieniem okresu udowodnionego nielegalnego pobierania ciepła, a w przypadku braku możliwości jego udowodnienia – dla okresu roku. Zakład energetyczny może obciążyć odbiorcę opłatami w wysokości obliczonej na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat, gdy odbiorca pobierał ciepło niezgodnie z warunkami umowy na dostawę ciepła, w szczególności, gdy pobierał ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub dokonał ingerencji w ten układ, powodując zafałszowanie pomiarów ilości pobranego ciepła.

Gdzie powinien kierować swoje roszczenia dotyczące dostawy ciepła mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej?

Odbiorca ciepła w lokalu wielorodzinnym może zgłaszać usterki techniczne do administratora swojej Wspólnoty Mieszkaniowej. W zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania wszelkie roszczenia należy zgłaszać do Spółdzielni Mieszkaniowej. Spory pomiędzy Spółdzielnią a zakładem ciepłowniczym rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zaś kwestie sporne pomiędzy indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych, a zarządzającym bądź właścicielem tego budynku można kierować do rzeczników praw konsumentów.

Jakich formalności powinien dokonać Odbiorca, który planuje sprzedać dom podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej?

Mogą wystąpić dwie sytuacje: 

 • Pierwsza ma miejsce wtedy, gdy nowy właściciel obiektu będzie także korzystał z ogrzewania pochodzącego z miejskiej sieci ciepłowniczej Jest to sytuacja najbardziej korzystna dla każdej ze stron umowy, ponieważ poprzedniego właściciela nie obowiązuje okres wypowiedzenia, umowa będzie kontynuowana. W celu dopełnienia formalności sprzedający oraz kupujący dom powinien zgłosić się do EC Skierniewice. Poprzedni Odbiorca wypowiada umowę a nowy właściciel domu wnioskuje o zawarcie umowy. Sprzedający oraz nabywca określają datę przepisania umowy. Zazwyczaj jest to koniec miesiąca. Na ten dzień pracownicy EC Sp. z o.o. w Skierniewicach odczytują licznik ciepła i dokonują końcowego rozliczenia za ciepło.
 • Druga z możliwych sytuacji ma miejsce wtedy, gdy następny właściciel nie zamierza korzystać z ciepła pochodzącego z miejskiej sieci ciepłowniczej lub planuje zawrzeć umowę później. W takiej sytuacji osoba sprzedająca dom, będąca stroną umowy, wypowiada umowę sprzedaży ciepła stosując zawarte zapisy umowy dotyczące okresu wypowiedzenia. W tym okresie wypowiadający umowę uiszcza opłaty stałe za moc zamówioną oraz opłatę stałą za przesył. Po upływie okresu wypowiedzenia następuje trwałe odcięcie odbiorcy od sieci ciepłowniczej oraz zdemontowany zostaje licznik ciepła. Na życzenie klienta trwałe odcięcie może nastąpić szybciej, jednak nie zwalnia to z konieczności uiszczania opłat stałych za okres wypowiedzenia.