Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

AzwkkiJO7Y+kAAAAAElFTkSuQmCC

Informacja o projekcie pn.

„Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”

Beneficjent: Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Umowa o dofinansowanie nr POIiŚ 01.06.01-00-0026/19-00 Projektu " Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych” nr POiS.01.06.01-00-26/19 zawarta w dniu 16.12.2019r. wpisuje się w cele I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, w ramach której zakłada się zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, co w efekcie prowadzić ma do redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa na terenie EC Sp. z o.o. przy Ciepłowni Miejskiej w Skierniewicach, pracującej obecnie w oparciu o węgiel kamienny, układu kogeneracyjnego opartego na spalaniu gazu ziemnego, którego zadaniem będzie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt zakłada budowę układu kogeneracyjnego z czterema tłokowymi silnikami spalinowymi o łącznej mocy elektrycznej ok. 8 MWe z układem odzysku ciepła o łącznej mocy ok. 8 MWt do pracy całorocznej w podstawie obciążenia układu ciepłowniczego w Skierniewicach.

Główne urządzenia i instalacje nowego źródła kogeneracyjnego, to:

  • cztery agregaty kogeneracyjne wyposażone w silniki gazowe z generatorami prądu;
  • zmiennego i układami odzysku ciepła o mocy ok. 2 MWe i ok. 2 MWt każdy;
  • układ wyprowadzenia mocy elektrycznej;
  • układ doprowadzenia gazu ziemnego;
  • układ rurociągów ciepłowniczych.

Cel projektu

Wytwarzanie energii elektrycznej.

Głównym celem przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie EC Skierniewice o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych jest poprawa efektywności wytwarzania energii poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Ponadto projekt będzie skutkować zmniejszeniem emisji ze źródeł spalania węgla. Układ kogeneracyjny przejmie część produkcji ciepła z wodnych kotłów węglowych zainstalowanych w Ciepłowni EC Skierniewice. Silniki kogeneracyjne, dzięki zastosowaniu paliwa charakteryzującego się mniejszą emisyjnością, będą emitowały mniejsze ilości związków szkodliwych do powietrza, oraz zapewnią okresowych brak emisji niektórych związków szkodliwych (w okresach bez pracy kotłów węglowych).

Łączna zdolność do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej z kogeneracji 57 204,66 MWh.

Łączna roczna ilość odzyskanego z silników ciepła wyniesie ok. 206 960,76 GJ/rok ( około 50% naszego zapotrzebowania).

Wartość projektu: 35.486.669,24 PLN

Wkład funduszy europejskich: Europejski Fundusz Spójności: 14.904.183,77 PLN

Mapa dotacji

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach jako beneficjent projektu „Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych” informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowiska wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości i nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem:

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej instytucji zarządzającej.